• Θερμογραφία

 • Προληπτική συντήρηση με χρήση υπερήχων

 • Επίσημος διανομέας των συσκευών προληπτικής συντήρησης της εταιρείας UE Systems Inc.
 • Οι συσκευές υπερήχων Ultraprobe της UE Systems Inc – USA μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλήθος εφαρμογών προληπτικής συντήρησης:
  • Εύρεση διαρροών σε δίκτυα υπό πίεση αερίων
  • Επιθεώρηση στρεφόμενων μηχανών
  • Επιθεώρηση παλινδρομικών μηχανών
  • Επιθεώρηση ατμοπαγίδων και βανών
  • Ηλεκτρικές Επιθεωρήσεις

 • Προληπτική συντήρηση με χρήση ανάλυσης ταλαντώσεων 

 • Επίσημος διανομέας των συσκευών προληπτικής συντήρησης της εταιρείας North Protection Ltd.
 • Η εταιρεία ειδικεύεται σε:
  • Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση συστημάτων παρακολούθησης κατάστασης Η/Μ εξοπλισμού
  • Σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή ειδικών μετρητητικών διατάξεων επαλήθευσης οι οποίες λειτουργούν κυρίως σαν πρόσθετος εξοπλισμός των ανωτέρω συστημάτων

 •  Ανάλυση λειτουργίας βραδύστροφων-μεσόστροφων μηχανών DIESEL.

 • Συσκευή προληπτικής συντήρησης πολλαπλών αισθητήρων WEARDC

 • Υποστήριξη αισθητήρων ανάλυσης ταλαντώσεων, υπερήχων, ανάλυσης ρευμάτων ηλεκτροκινητήρων και κάθε άλλου αισθητήρα 0-10V για καταγραφή, αποθήκευση και άμεση επεξεργασία μεγεθών όπως: πίεση, θερμοκρασία, παροχή, ρυθμό περιστροφής
 • Μεταφορά μετρήσεων ασύρματα σε σταθμό βάσης, με δυνατότητα ενσωμάτωσης αυτών αυτόματα σε λογισμικό διαχείρισης συντήρησης
 • Εκτέλεση τηλεγνωμάτευσης μέσω προηγμένου διαχειριστικού